Produktové podmínky

1. Přijetí podmínek

1.1. Než začnete Službu používat, přečtěte si tyto Obchodní podmínky, Zpracovatelské podmínky dostupné na https://icybear.io/produktove-podminky/ a další dokumenty, na které se zde odkazuje (společně také „Podmínky“). Podpisem objednávky odkazující na Obchodní podmínky nebo kliknutím na tlačítko souhlasu s Obchodními podmínkami, když je vám tato možnost zpřístupněna, uzavíráte s Dodavatelem smlouvu o užívání Služby (dále také „Smlouva“), jejíž součástí jsou Podmínky. Pokud s Podmínkami nesouhlasíte, nesmíte Službu užívat.

2. Definice

2.1. „Dodavatel“ je společnost Brilliant World s.r.o., se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 11919680, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 356378.

2.2. „Objednatel“ je objednatel služby s názvem IcyBear, která spočívá v bezpečnostním dohledu nad chráněnými zařízeními a je poskytována v režimu Cyber security as a service v rozsahu dle přílohy 3 a dle zvolené úrovně produktu, tak jak jsou popsány na https://icybear.io (dále také „Služba“) včetně obsahu a služeb nabízených prostřednictvím https://icybear.io (dále také „Webové stránky“). Používá-li uživatel Službu jménem právnické osoby, pak jako fyzická osoba prohlašuje, že je oprávněna zavázat právnickou osobu Smlouvou, a slovo „Objednatel“ se vztahuje také na tuto osobu.

2.3. „Data Objednatele“ jsou data, pokyny, materiály a jiný obsah, který Objednatel poskytne nebo Dodavatel obdrží od Oprávněného uživatele prostřednictvím Služby. Data Objednatele nezahrnují Výstupní data.

2.4. „Dokumentace“ jsou dokumenty popisující funkce Služby, požadavky pro její integraci, užívání nebo podporu. Dokumentace zahrnuje popis rozsahu zprovoznění Služby, pokud je součástí objednávky (specifikace), a závěry analýzy provedené v rámci zprovoznění Služby, pokud byla provedena. Další části dokumentace mohou být dostupné na Webových stránkách.

2.5. „Materiály třetích stran“ jsou dokumenty, data, produkty nebo služby, které nejsou Dodavatele, včetně open-source software. Seznam materiálů třetích stran je dostupný v příloze 2.

2.6. „Oprávnění uživatelé“ jsou zaměstnanci, konzultanti, dodavatelé a zástupci Objednatele, kterým Objednatel umožnil užívat Službu na základě práv udělených mu podle Smlouvy.

2.7. „Přidružená osoba“ osoby je jakákoli osoba tvořící s osobou podnikatelské seskupení, zejména vlivná nebo ovlivněná osoba, ovládající nebo ovládaná osoba, osoba jednající ve shodě nebo koncern.

2.8. „SLA“ je dohoda o úrovni poskytování Služby tvořící přílohu 1.

2.9. „Vybrané produkty“ jsou Služby s názvem IcyBear Treasure, IcyBear Fortune, IcyBear Spark a IcyBear Legacy. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit výčet vybraných produktů.

2.10. „Výstupní data“ jsou data související s užíváním Služby Objednatelem, včetně statistických a výkonnostních informací souvisejících s provozem Služby.

3. Zprovoznění služby

3.1. Podmínky zprovoznění. Aby Služba řádně fungovala, musí Objednatel:
a) provést instalaci aplikace IcyBear na veškerá zařízení Objednatele, která mají být prostřednictvím Služby zabezpečována, zařízení musí splňovat podmínky uvedené v Dokumentaci,
b) užívat Službu v konfiguraci a podle doporučení uvedených v Dokumentaci, případně sdělených
v průběhu úvodního workshopu,
c) poskytnout Dodavateli veškerou součinnost nezbytnou pro zprovoznění a užívání Služby.

3.2. Zprovoznění. Služba je zprovozněna ve chvíli, kdy Dodavatel zašle Objednateli přístupové údaje k jejímu užívání. Dodavatel naplánuje pro Objednatele úvodní workshop, který proběhne do 10 pracovních dní od uzavření Smlouvy. Nejpozději do skončení workshopu může Objednatel zkontrolovat, jestli byla Služba zprovozněna v pořádku. Ve stejné lhůtě musí nahlásit zjištěné vady. Případné vady uznané Dodavatelem budou odstraněny ve lhůtě odpovídající jejich závažnosti.

3.3. Převzetí. Objednatel převezme zprovozněnou Službu s výhradami, nebo bez výhrad. Zprovozněná Služba je převzata Objednatelem, jakmile nastane některá z následujících skutečností:
a) podepsání akceptačního protokolu Objednatelem,
b) uplynutí 10 pracovních dnů od zaslání přístupových údajů k užívání Služby, pokud Objednatel v této lhůtě neoznámí žádné výhrady bránící užívání (za tyto jsou považovány problémy odpovídající incidentům kategorie kritický), nebo
c) Objednatel začne Službu užívat jinak než za účelem jejího testování.

3.4. Vícepráce. Pokud si Objednatel vyžádá jakékoliv plnění, které není součástí Služby (například úpravy produktu a vývoj na zakázku, konfigurační zásahy, konzultace a poradenství, jedná se o požadavek na vícepráce. Po obdržení takového požadavku Dodavatel navrhne podmínky (zejména termín, cenu, požadavky na součinnost apod.) za kterých vícepráce provede. Jednání o vícepracích nemá vliv na povinnost Objednatele Službu převzít, ledaže se strany dohodnou jinak. Pokud si Objednatel vyžádá vícepráce a neodsouhlasí cenu za jejich provedení, může Dodavatel práce na zprovoznění Služby pozastavit, dokud se strany nedohodnou na dalším postupu. Pokud vícepráce odsouhlasí, zaplatí Dodavateli cenu za jejich provedení na základě faktury vystavené před zahájením víceprací.

4. Užívání služby

4.1. Užívání. Jakmile Objednatel převezme zprovozněnou Službu, uděluje mu Dodavatel nevýhradní nepřevoditelné oprávnění k jejímu užívání v souladu se Smlouvou a Dokumentací. Oprávnění je omezeno na dobu trvání Smlouvy.

4.2. Výhrada práv. Dodavatel neuděluje Objednateli žádnou licenci ani jiné právo duševního vlastnictví k software, Materiálům třetích stran ani jiným dílům, které jsou součástí Služby. Veškerá práva ke Službě náleží a zůstanou náležet pouze Dodavateli a veškerá práva k Materiálům třetích stran náleží příslušným
poskytovatelům Materiálů třetích stran. Objednatel nezískává žádné licence ani jiná práva, kromě těch, které jsou výslovně uvedeny v odst. 4.1 nebo v příslušných licenčních podmínkách třetí strany. Uzavřením Smlouvy, případně okamžikem vytvoření takových dat, Objednatel postupuje Dodavateli veškerá práva vztahující se k Výstupním datům. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny Služby, které považuje za nezbytné nebo užitečné pro zvýšení její kvality, efektivity či výkonu nebo pro dosažení souladu s platnými právními předpisy.

4.3. Pozastavení a ukončení. Nad rámec jiných případů vyplývajících ze Smlouvy nebo právních předpisů může Dodavatel přístup ke Službě Objednateli nebo Oprávněnému uživateli pozastavit nebo ukončit, aniž by mu z toho vznikly jakékoli povinnosti nebo odpovědnost, pokud:
a) obdrží příkaz soudu nebo orgánu veřejné moci, který mu ukládá tak učinit, nebo pokud zjistí, že orgán státní správy nebo jiný orgán se zákonnou pravomocí zavedl nový, nebo upravil stávající, zákon, pravidlo, nařízení, výklad nebo rozhodnutí, v jehož důsledku by bylo plnění kterékoli části Smlouvy ze strany Dodavatele protiprávní nebo jinak nezákonné,
b) Objednatel nedodržuje Smlouvu, porušuje právní předpisy, užívá Službu nad rámec udělených práv nebo k účelu, který Smlouva nepovoluje, podílí se na podvodných nebo nezákonných činnostech, nebo
c) Objednatel nezaplatí jakoukoliv částku splatnou Dodavateli ve lhůtě splatnosti.

4.4. SLA. Dodavatel vynaloží obchodně přiměřené úsilí, aby Službu poskytoval v souladu s dohodnutou úrovní služeb. Další informace o jednotlivých úrovních služeb jsou k dispozici v SLA.

5. Omezení užívání

5.1. Omezení užívání. Objednatel nesmí užívat a ani nesmí jiným osobám umožnit přístup ke Službě nebo jejímu užívání v rozsahu, v jakém mu to Smlouva (popř. licenční podmínky Materiálů třetích stran) výslovně neumožňuje nebo dokonce zakazuje. Zejména nesmí:
a) zpřístupnit Službu komukoli jinému než Oprávněným uživatelům nebo používat Služby ve prospěch kohokoli jiného než Objednatele nebo jeho Přidružených osob,
b) pronajímat, poskytovat sublicence, přeprodávat, postupovat, distribuovat, sdílet nebo podobným způsobem zneužívat Službu (včetně toho, že Objednatel umožní svým zaměstnancům nebo zaměstnancům svých Přidružených osob přístup ke Službě jako hostům namísto toho, aby pro tyto zaměstnance pořídili samostatné předplatné),
c) provádět zpětnou analýzu Služby (tzv. reverse engineering), kopírovat, upravovat, přizpůsobovat nebo hackovat Službu,
d) využívat přístup ke Službě, Dokumentaci nebo důvěrným informacím za účelem vytvoření konkurenčního produktu nebo služby,
e) umožnit, aby předplatné bylo sdíleno nebo používáno více než jedním jednotlivým Oprávněným uživatelem (s výjimkou toho, že předplatné může být znovu přiděleno novému Oprávněnému uživateli, který nahradí osou, které již Službu nepoužívají k žádnému účelu), obcházet nebo porušit jakékoli zabezpečení používané Službou nebo získat přístup ke Službě nebo ji používat jinak než prostřednictvím Oprávněného uživatele s použitím jeho vlastních, v té době platných přístupových údajů,
f) nahrávat, přenášet nebo jinak poskytovat do Služby nebo jejím prostřednictvím jakékoli data nebo materiály, které jsou nevyžádanou reklamou nebo obsahem (tj. „spam“), jsou nezákonné nebo obsahují či aktivují jakýkoli škodlivý kód (software, hardware nebo jiná technologie, včetně malwaru, jehož účelem nebo účinkem je umožnit neoprávněný přístup k počítači, softwaru, hardwaru nebo síti nebo je narušit či jinak poškodit nebo zabránit jinému zákazníkovi nebo oprávněnému uživateli v přístupu ke Službě nebo v jejich užívání),
g) poškodit, znepřístupnit, zasahovat nebo jinak narušit Službu nebo poskytování Služby,
h) užívat Službu způsobem nebo za účelem, který porušuje práva duševního vlastnictví, jiná práva třetích stran nebo právní předpisy.

5.2. Sankce. Služba je nabízena uživatelům, kteří nejsou terčem sankčního režimu a nemají bydliště v zemi, ze které je přístup ke Službě zakázán podle účinných sankcí nebo předpisů o kontrole exportu. Uzavřením Smlouvy Objednatel prohlašuje, že splňuje uvedené podmínky. Pokud tyto podmínky nesplňuje, nesmí Službu užívat. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoli omezit dostupnost Služby pro jakoukoli osobu, subjekt, zeměpisnou oblast nebo jurisdikci.

5.3. Zásady spravedlivého užívání. Užívání Služby je omezeno dohodnutým počtem uživatelů a zařízení. Dále je užívání Služby omezeno rozsahem, který je spravedlivý, přiměřený, obvyklý pro ostatní zákazníky Dodavatele, a v souladu s technologickými limity uvedenými v Dokumentaci. Pokud má Objednatel v
úmyslu užívat Službu nad rámec tohoto rozsahu, musí kontaktovat Dodavatele a v dobré víře jednat o navýšení uvedených limitů. Pokud se strany nedohodnou jinak, tak do 30 dnů ode dne, kdy bylo zjištěno, že Objednatel využil Službu nad rámec uvedeného rozsahu, zaplatí Objednatel Dodavateli poplatek za takové nadměrné užívání vypočtené jako součin procentuální výše překročení rozsahu obvyklého užívání a ceny za standardní užití Služby.

5.4. Kontrola. Dodavatel nebo jím pověřená osoba může provádět kontrolu nebo dát třetí straně pokyn k provedení kontroly, zejména pokud má důvodné podezření na porušení Smlouvy Objednatelem. Objednatel a jeho pracovníci musí s Dodavatelem spolupracovat, poskytnout mu přístup ke všem relevantním dokladům, prostorám, personálu a dalším informacím a podle potřeby poskytnout vyžádané kopie. Pokud kontrola odhalí, že Objednatel užíval Službu nad rámec povolený Smlouvou, zaplatí Objednatel Dodavateli cenu za takové nadměrné užívání Služby (vypočtenou poměrně podle aktuálního ceníku) navýšenou o úroky z těchto částek a dále o náklady vzniklé v souvislosti s provedením kontroly, to vše do 15 dnů od oznámení výsledků kontroly.

6. Povinnosti objednatele

6.1. Součinnost. Po celou dobu trvání Smlouvy je Objednatel povinen poskytovat Dodavateli veškerou další součinnost a pomoc, aby mohl Dodavatel vykonávat svá práva a plnit své povinnosti podle Smlouvy nebo v souvislosti s ní.

6.2. Překážky v plnění. Pokud Objednatel neposkytne součinnost nebo nesplní jinou povinnost dle Smlouvy, jedná se o překážku v plnění Smlouvy na straně Objednatele, která Dodavatele opravňuje pozastavit plnění Smlouvy. Doba trvání překážky, po kterou nemůže plnit, se počítá od prvního dne, kdy tato překážka nastala až do okamžiku, kdy Objednatel po odstranění překážky informuje Dodavatele o jejím odstranění. Termíny pro plnění povinností Dodavatele se prodlužují o dobu trvání překážky a dobu nutnou pro obnovení kontinuity plnění vůči Objednateli. Předplatné období užívání Služby se o dobu trvání překážky neprodlužuje. Pokud by prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti trvalo déle než 30 dní, může Dodavatel smlouvu vypovědět s okamžitým účinkem.

6.3. Nápravná opatření. Pokud se Objednatel dozví o jakékoli skutečné nebo hrozící činnosti zakázané v odst. 5.1, musí o tom Dodavatele neprodleně informovat a přijmout veškerá opatření, která jsou vhodná k zastavení této činnosti a ke zmírnění jejích dopadů (například přerušení a zabránění neoprávněného přístupu ke Službě nebo vymazání dat, ke kterým kdokoli získal neoprávněný přístup).

6.4. Odpovědnost Objednatele. Objednatel nese výhradní odpovědnost za:
a) splnění požadavků uvedených v Dokumentaci; pokud tyto požadavky nesplní, Služba nemusí fungovat správně nebo nemusí fungovat vůbec,
b) legálnost zpracování Dat Objednatele; zejména Objednatel odpovídá za to, že je oprávněn Dodavateli předat veškerá Data Objednatele a že jejich užíváním a zpracováním za účelem poskytování Služby nedojde k porušení práv třetích osob, zejména práv duševního vlastnictví, práv na ochranu soukromí nebo povinností stanovených právními předpisy, Objednatel musí informovat osoby, jejichž osobní nebo jiné údaje Dodavateli předá za účelem poskytování Služby, o takovém předání údajů Dodavateli jakožto zpracovateli, případně získat souhlas s takovým předáním osobních údajů, pokud je to nezbytné,
c) používání, zabezpečení a ochranu přístupových údajů Oprávněných uživatelů před neoprávněným použitím, a veškeré užívání Služby prostřednictvím systémů Objednatele nebo přístupových údajů Oprávněných uživatelů, včetně všech výsledků získaných z takového přístupu nebo používání a všech závěrů, rozhodnutí a činností na jejich základě.

7. Cena

7.1. Předplatné. Předplatné zahrnuje určitý počet zařízení / uživatelů / jiných jednotek pro předplatné období. Objednatel je povinen zaplatit předplatné, i když nevyužije všechny jednotky. V takovém případě nevyužité jednotky propadají bez náhrady. Pokud Objednatel překročí sjednaný počet jednotek, zaplatí
poplatek za nadměrné užívání. V případě ukončení Smlouvy se cena za nevyužité jednotky nevrací. Objednatel je povinen platit předplatné i v případě, že je Služba zprovozněna pouze částečně z důvodu, že neposkytl potřebnou součinnost nebo pokud neopodstatněně odmítl zprovoznění převzít. Dodavatel může měnit ceny, zavést nové poplatky nebo zvýšit poplatky pro další předplatné období. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, jsou všechny ceny nevratné.

7.2. Splatnost. Pokud se strany nedohodnou jinak, Objednatel provádí platby prostřednictvím platební brány nebo platbou převodem na fakturu. Uživatel tímto souhlasí s podmínkami služeb platební brány, které jsou k dispozici na adrese https://stripe.com/. Pokyny k platbě se Objednateli zobrazí ihned po uzavření Smlouvy. Dodavatel vystaví a zašle Objednateli fakturu po provedení platby elektronicky na e-mailovou adresu Objednatele. Předplatné je splatné před zahájením předplatného období. Poplatky za nadměrné užívání jsou splatné společně s další fakturou, nicméně Dodavatel je může kdykoli fakturovat samostatně. V případě prodlení Objednatele s placením je Dodavatel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7.3. Daně. Pokud se strany nedohodnou jinak, jsou veškeré ceny uvedeny bez DPH, kterou bude Dodavatel Objednateli účtovat v souladu s právními předpisy a Objednatel se ji zavazuje zaplatit nad rámec uvedených cen. Ceny nezahrnují ani žádné jiné daně nebo poplatky. Pokud bude Objednatel povinen provést jakýkoliv odpočet z platby ceny (například zaplatit srážkovou daň z příjmu), musí Dodavatele o takové skutečnosti nejprve informovat. Dodavatel je oprávněn fakturovanou cenu navýšit tak, aby vždy obdržel čistou částku, která by mu náležela bez jakýchkoliv prováděných odpočtů a srážek.

8. Mlčenlivost

8.1. Důvěrné informace. Při plnění Smlouvy může kterákoliv strana (jako poskytující strana) zpřístupnit své důvěrné informace druhé straně (jako přijímající straně). Důvěrné informace jsou veškeré neveřejné informace obchodní, finanční, technické, provozní nebo výrobní povahy, včetně obchodních tajemství, a další neveřejné informace, které by přijímající strana měla považovat za důvěrné s ohledem na jejich obsah nebo způsob, jakým byly sděleny. Jedná se zejména o informace o obchodních plánech, know-how, ceně, přístupových údajích a heslech. Důvěrné informace nejsou informace, které jsou nebo se stanou veřejně známými nebo dostupnými jinak než jednáním nebo opomenutím přijímající strany nebo byly v držení přijímací strany před datem uzavření Smlouvy. Výstupní data nejsou důvěrné informace.

8.2. Mlčenlivost. Přijímající strana se zavazuje zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích poskytující strany. Důvěrné informace poskytující strany může přijímající strana užívat pouze v souladu se Smlouvou za účelem jejího plnění. Pokud to není nezbytné pro plnění Smlouvy, nesmí přijímající strana zveřejňovat, sdělovat ostatním ani jinak používat důvěrné informace poskytující strany.

8.3. Povolené zpřístupnění. Důvěrné informace poskytující strany může přijímající strana zpřístupnit pouze svým zaměstnancům či spolupracovníkům a pouze v rozsahu, v jakém je to nezbytné ke splnění její povinností v souladu se Smlouvou, ovšem pouze za předpokladu, že je zaváže k mlčenlivosti alespoň v rozsahu, v jakém je sama k mlčenlivosti touto Smlouvou zavázána. Za jakékoliv porušení mlčenlivosti způsobené osobami, kterým důvěrné informace zpřístupní, ale odpovídá přijímající strana jako by mlčenlivost porušila sama.

8.4. Výjimky. Povinnost mlčenlivosti se netýká informací, které jsou v době zpřístupnění přijímající straně běžně dostupné veřejnosti za předpokladu, že se nestaly běžně dostupnými v souvislosti s porušením Smlouvy, nebo které byly přijímající straně známy bez jakýchkoliv omezení před tím, než je obdržela od poskytující strany, což může přijímající strana prokázat existujícími písemnými záznamy. Povinnost mlčenlivosti se dále nevztahuje na případy, kdy povinnost zpřístupnit důvěrnou informaci druhé strany vyplývá z právního předpisu nebo z rozhodnutí orgánu veřejné moci. I v takovém případě trvá povinnost zpřístupnit nebo zveřejnit důvěrné informace pouze v nejmenším nezbytném rozsahu. Pokud by bylo nutné jakékoliv důvěrné informace sdělit třetí osobě (např. soudu nebo úřadu), musí o tom přijímající strana předem písemně informovat poskytující stranu.

8.5. Délka trvání. Povinnost mlčenlivosti trvá po celou dobu trvání obchodního tajemství a ve vztahu k ostatním důvěrným informacím po dobu trvání Smlouvy a dále 5 let po jejím skončení, nezveřejní-li poskytující strana konkrétní důvěrnou informaci dříve. Na žádost poskytující strany vrátí nebo zničí přijímající strana všechny kopie důvěrných informací, které nemá povinnost uchovávat v souladu s právními předpisy.

9. Právní odpovědnost

9.1. Odškodnění. Objednatel prohlašuje a zaručuje Dodavateli, že vlastní potřebná práva a souhlasy týkající se Dat Objednatele, takže po jejich obdržení Dodavatelem a zpracováním v souladu se Smlouvou nebudou porušena žádná práva duševního vlastnictví, práva na ochranu soukromí či jiná práva třetích
stran, ani nebudou porušeny žádné platné právní předpisy. Objednatel odškodní Dodavatele a jeho Přidružené osoby a bude je chránit před všemi škodami, včetně sankcí, pokut a nákladů právního zastoupení, které mohou vzniknout v souvislosti s porušením prohlášení Objednatele, užíváním Služby mimo účel, rozsah nebo způsob použití povolený Smlouvou nebo v rozporu s Dodavatelovými pokyny nebo jakýmkoliv jiným jednáním nebo opomenutím Objednatele v souvislosti se Smlouvou.

9.2. Porušení práv. Pokud je Služba podle názoru Dodavatele vadná, porušuje nebo může porušovat práva třetích stran nebo právní předpisy, může Dodavatel podle svého uvážení a na vlastní náklady:
a) pro Objednatele získat právo užívat Službu v souladu se Smlouvou,
b) upravit Službu tak, aby nebyla vadná, neporušovala práva a zároveň poskytovala podobnou funkčnost, nebo
c) vypovědět Smlouvu s okamžitým účinkem a požadovat, aby Objednatel přestal Službu užívat.

9.3. Výhradnost. Tento článek 9 a odst. 4.4 upravuje veškerou odpovědnost Dodavatele za škodu nebo vady Služby. Objednatel se výslovně vzdává jakýchkoliv práv zde neuvedených a souhlasí s výše uvedeným omezením odpovědnosti.

10. ICY BEAR TREASURE, FORTUNE, SPARK a LEGACY

10.1. Předplatné Vybraných produktů. Pokud není uvedeno jinak, na užívání Služby v rámci Vybraných produktů se uplatní tyto Podmínky stejně, jako se uplatní na ostatní Služby. Zakoupením Vybraného produktu přímo od Dodavatele získává Objednatel první roční předplatné ke Službě. To neplatí v případě produktu IcyBear Legacy, který je poskytován na neomezenou dobu. Po zakoupení IcyBear Legacy má Objednatel právo užívat Službu až do doby ukončení jejího poskytování ze strany Dodavatele nebo do doby, kdy Dodavatel ukončí podporu tohoto produktu. Ostatní možnosti ukončení Smlouvy Dodavatelem nejsou dotčeny; Dodavatel se ale zavazuje, že podporu produktu IcyBear Legacy neukončí bez udání důvodu dříve než po uplynutí 10 let od prodeje Vybraného produktu Dodavatelem.

10.2. NFT. Vybrané produkty jsou dostupné pouze v omezeném množství licencí, které jsou unikátně spojeny s Non-Fungible Tokens (NFT) označenými jako Treasure, Fortune nebo Legacy. Dodavatel vydává celkově 5527 unikátních NFT tokenů pro produkt IcyBear Treasure, 2000 unikátních NFT tokenů pro produkt IcyBear Fortune a 250 unikátních NFT tokenů pro produkt IcyBear Legacy. NFT tokeny jsou vytvořeny na blockchainové technologii ethereum. V metadatech každého jednotlivého NFT tokenu jsou uložena data umožňující identifikaci zakoupeného předplatného.

10.3. Práva spojená s tokenem. NFT token sám o sobě nezahrnuje předplatné Služby. Pokud předplatné spojené s příslušným NFT tokenem vyprší a držitel NFT tokenu si nezakoupí jeho obnovení, nebudou mu Služby poskytovány. V takovém případě má držitel NFT tokenu pouze právo zakoupit si předplatné. Pro užívání Služby po vypršení prvního předplatného období je nutné zakoupit si obnovení předplatného dle aktuálního ceníku Dodavatele. Právo zakoupit si obnovení předplatného má pouze držitel NFT tokenu, v případě převodu NFT tokenu převodce toto právo ztrácí.

10.4. Digitální umění. Držitel NFT tokenu je zároveň nabyvatelem nevýhradní licence k běžnému užívání digitálního umění spojeného s NFT. Tato licence zahrnuje právo užívat digitální umění pro svou vlastní, nekomerční potřebu. Držitel NFT tokenu není oprávněn licenci postoupit jinak než v souvislosti s převodem NFT tokenu. Držitel NFT tokenu dále není oprávněn licenci podlicencovat ani digitální umění upravovat, zpracovávat, vytvářet na jeho základě odvozená díla, spojovat jej s jinými díly ani zařazovat do souborného díla. Držitel NFT tokenu nesmí digitální umění registrovat jako ochrannou známku, zapsat jeho písemné vyjádření jako svou obchodní firmu ani jej jinak užívat v obchodním styku.

10.5. Převoditelnost. Pokud si Objednatel zakoupí některý z Vybraných produktů a zašle adresu své ethereové peněženky na emailovou adresu [email protected]. Bude mu do jeho peněženky v průběhu 6 měsíců zaslán digitální předmět spojený s příslušným NFT. Vybrané produkty jsou určeny pro obchodní účely. Objednatel může NFT token kdykoliv prodat na sekundárním trhu – tržišti tokenů NFT. Při převodu NFT tokenu Objednatel převádí své právo užívat Službu dle Smlouvy na nového uživatele. Převodce tak po převodu NFT tokenu není nadále oprávněn užívat Službu ani zakoupit si obnovu předplatného. Pokud je s převáděným NFT tokenem spojeno aktuálně účinné předplatné, tak Dodavatel zprovozní Službu nabyvateli NFT tokenu do 2 týdnů ode dne, kdy je mu prokázán převod NFT tokenu. V případě převodu NFT tokenu převodce postupuje svou licenci k užívání digitálního umění nabyvateli NFT tokenu. Nový držitel NFT tokenu přebírá všechna práva a povinnosti převodce (Objednatele) vůči Dodavateli, které jsou spojené s užíváním Vybraného produktu. Za předpokladu, že Objednatel uhradil všechny své závazky vůči Dodavateli, může Objednatel převést NFT token (a s tím spojené právo užívat Službu) i bez souhlasu Dodavatele. Ve všech ostatních případech, jakož také v případě, že Objednatel údajně způsobil Dodavateli jakoukoliv škodu a tuto neuhradil v plné výši, je k převodu práva užívat Službu potřebný písemný souhlas Dodavatele. Převodce NFT tokenu odpovídá Dodavateli za to, že nabyvatel NFT tokenu uhradí Dodavateli veškeré peněžité závazky převodce vůči Dodavateli, a ručí za jejich dobytnost.

10.6. Poučení. Obchodování s NFT se v poslední době stalo velmi populární, ale stejně jako u každé investice i zde existují rizika, která by měli potenciální investoři zvážit. Níže uvádíme některá hlavní rizika spojená s obchodováním s NFT. Vysoká volatilita – trh s NFT je relativně nový a volatilní, ceny se mohou rychle měnit a být ovlivněny mnoha faktory, včetně poptávky, nabídky, zpráv o nových verzích a trendech. Řízení rizik – měli byste si být vědomi svých investičních cílů a řídit svá rizika, je důležité vyhodnotit svou toleranci k riziku, abyste minimalizovali riziko ztráty. Potenciální podvody – stejně jako na každém trhu, i zde existuje možnost podvodu, kdy někteří lidé mohou vytvářet padělané NFT, které neexistují, nebo prodávat NFT, které jim ve skutečnosti nepatří. Technické problémy – například chyby v kódu, mohou vést ke ztrátě NFT nebo dokonce ke ztrátě tokenu, je důležité být obezřetný a pečlivě kontrolovat, jakou platformu používáte. Nepředvídatelnost trhu – trh s NFT je nový, jeho budoucnost je nejistá a existuje možnost, že NFT budou v budoucnu méně populární a investice do NFT by mohla ztratit hodnotu.

10.7. Odpovědnost. NFT je digitální aktivum, které existuje na základě záznamu o vlastnictví vedeného v blockchainu. Příslušné smlouvy o převodu NFT jsou zaznamenány v blockchainu, nad kterým Dodavatel nemá žádnou kontrolu a neposkytuje v tomto smyslu žádná prohlášení ani záruky. Objednatel je plně odpovědný za ověření totožnosti, legitimity a pravosti všech NFT. Dodavatel vylučuje jakoukoliv odpovědnost za újmu a jiné problémy související s NFT, fungováním blockchainu nebo digitálními peněženkami, zejména za technické problémy, bezpečnostní incidenty nebo ztrátu dat, které mohou ovlivnit přístup k NFT nebo jeho hodnotu. Objednatel by měl zajistit, že jeho digitální peněženka je řádně zabezpečena a používána v souladu s doporučenými postupy.

11. Doba trvání smlouvy

11.1. Doba trvání. Smlouva je uzavírána na dobu sjednaného předplatného období. Pokud objednávka neuvádí jiné předplatné období, činí jeho délka 1 rok. Pokud si Objednatel nejpozději v poslední den předplatného období nezakoupí jeho prodloužení, dochází s vypršením předplatného období i k ukončení Smlouvy.

11.2. Ukončení. Nad rámec jiných práv vyplývajících z právních předpisů nebo sjednaných stranami:
a) kterákoli strana může Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností, pokud ta druhá podstatně poruší Smlouvu a takové porušení není schopna napravit, nebo je schopna napravit, ale zůstane nenapraveno 30 dní po obdržení písemného oznámení o takovém porušení,
b) kterákoli strana může Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností, pokud se druhá strana dostane do úpadku nebo hrozícího úpadku ve smyslu právních předpisů účinných ke dni výpovědi, podá návrh na zahájení insolvenčního řízení proti své osobě (dlužnický návrh), nebo vstoupí do likvidace, a
c) Dodavatel může Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností, pokud Objednatel nezaplatí jakoukoli částku ve lhůtě splatnosti a toto prodlení trvá déle než 15 dní nebo pokud poruší jiné ustanovení Smlouvy, zejména odst. 5.1.

11.3. Postup po ukončení. Nedohodnou-li se strany jinak, tak ukončením Smlouvy:
a) práva a licence, které Dodavatel Objednateli udělil, okamžitě zaniknou,
b) po uplynutí dalších 3 měsíců může Dodavatel zničit a trvale vymazat všechna Data Objednatele, přičemž pro vyloučení pochybností se tato povinnost se nevztahuje na Výsledná data,
c) Objednatel je povinen do 15 dnů nebo na písemnou žádost Dodavatele trvale vymazat veškeré předané materiály a důvěrné informace Dodavatele ze všech systémů Objednatele a písemně Dodavateli potvrdit, že tuto povinnost splnil, a
d) pokud Dodavatel vypoví Smlouvu podle odst. 9.4 písm. c) nebo pokud Objednatel vypoví Smlouvu podle odst. 11.2 písm. a), bude Objednatel zproštěn povinnosti zaplatit předplatné připadající na období po datu účinnosti takového ukončení, ve všech ostatních případech se všechny ceny a jiné poplatky, které by se staly splatnými, pokud by Smlouva zůstala v platnosti až do uplynutí aktuálního platebního období, stanou okamžitě splatnými a Objednatel je povinen je spolu se
všemi dříve vzniklými, ale dosud nezaplacenými částkami zaplatit po obdržení faktury.

11.4. Přetrvávající ustanovení. Ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemá vliv na práva a povinnosti, které mají ze své povahy přetrvat po jejím ukončení, zejména ustanovení odst. 10.3–10.7, čl. 11, omezení odpovědnosti a povinnost odškodnění.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Komunikace. Komunikovat spolu budou strany zejména elektronicky prostřednictvím e-mailů kontaktních osob. Vyžaduje-li jakákoliv zpráva nebo jednání písemnou formu, postačuje e-mail s prostým elektronickým podpisem.

12.2. Změny. Dodavatel může Podmínky měnit podle vlastního uvážení, zejména, ale nikoli výhradně, v případě změn platných zákonů, služeb a smluv se svými dodavateli. Změny budou Objednateli oznámeny e-mailem nebo oznámením v administraci Služby. Veškeré změny nabývají účinnosti k uvedenému datu, které činí nejméně 30 dní ode dne oznámení změn, a vztahují se na veškeré následné užívání Služby. Pokud Objednatel se změnou nesouhlasí, může Smlouvu vypovědět s účinností po uplynutí 1měsíční výpovědní doby, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi, přičemž výpověď musí být Dodavateli doručena před datem účinnosti změny. V případě výpovědi podle tohoto odstavce, platí po výpovědní dobu aktuálně platné Podmínky. Pokračování Objednatele v užívání Služby po uplynutí doby jejich účinnosti znamená, že Objednatel změny přijímá a souhlasí s nimi.

12.3. Rozhodné právo a příslušnost soudů. Veškeré právní vztahy související se Smlouvou se řídí českým právem. Spory budou strany řešit nejprve smírně. Pokud nedosáhnou smírného řešení sporu, budou spory rozhodovat obecné soudy věcně a místně příslušné podle sídla Dodavatele.

12.4. Vyloučení obchodních zvyklostí. Strany vylučují použití obchodních zvyklostí podle § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou těch, které si výslovně dohodly ve Smlouvě. Strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Selhání nebo opomenutí kterékoliv strany vymáhat jakákoliv svá práva ze Smlouvy nebude považováno za vzdání se těchto práv do budoucna a nezakládá zavedenou praxi mezi stranami.

12.5. Vyšší moc. Za případ vyšší moci považují strany veškeré nepředvídatelné okolnosti, které nemohou přiměřeným způsobem ovládat, zejména živelní pohromy, embarga, stávky (včetně plánovaných stávek), válku, epidemie a kybernetické útoky (například DDoS). Dojde-li k neplnění závazku z důvodu vyšší moci, nezakládá to podstatné porušení Smlouvy.

12.6. Salvátorská klauzule. Neplatnost, neúčinnost, zdánlivost či nevymahatelnost jakékoliv části Smlouvy nemá vliv na zbývající části Smlouvy. Strany nahradí jakoukoliv neplatnou, neúčinnou, zdánlivou či nevymahatelnou část smlouvy částí platnou, účinnou, nikoliv zdánlivou a vymahatelnou se stejným obchodním a právním významem do 14 dnů ode dne, kdy obdrží žádost od druhé strany.

12.7. Zákaz postoupení. Bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele nesmí Objednatel započíst vůči Dodavateli žádný nárok, právo či pohledávku vyplývající ze Smlouvy ani nesmí postoupit jakoukoliv pohledávku za Objednatelem třetí straně, nicméně Dodavatel může postoupit Smlouvu jako celek jeho přidružené osobě i bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

12.8. Marketing. Dodavatel může umístit obchodní firmu, logo, ochrannou známku či jakékoliv jiné obchodní označení Objednatele na své webové stránky do sekce referencí a užívat je jako referenci ve svých nabídkách a na sociálních sítích.

12.9. Úplná dohoda. Smlouva představuje úplnou dohodu stran ve vztahu k jejímu předmětu a nahrazuje veškerá předchozí ujednání stran ohledně předmětu této Smlouvy. V případě rozporu mezi dokumenty tvořícími Smlouvu se použijí dokumenty v následujícím pořadí: nejprve objednávka a specifikace, pak Obchodní podmínky, následně zbývající dokumenty v pořadí, v jakém jsou uvedeny.

Příloha 1: SLA

1. Další definice

1.1. „Cílová doba řešení“ znamená dobu, za kterou bude Incident vyřešen, a to buď úplně, nebo dočasným řešením pomocí workaroundu. Cílová doba řešení začíná běžet po uplynutí Doby první reakce.

1.2. „Doba první reakce“ znamená dobu mezi okamžikem, kdy je Incident přijat a zadán Dodavatelem do tiketovacího systému, a první reakcí Dodavatele.

1.3. „Incident“ je problém se Službou, který je způsoben vadou v software Dodavatele.

1.4. „Pracovní den“ je jakýkoliv den v týdnu od pondělí do pátku, s výjimkou státních svátků vymezených v § 1 a § 2 zákona č. 245/2000 Sb., o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu.

1.5. „Pracovní doba“ je doba v čase 08:00 – 17:00 v Pracovní dny. Uváděné časy se vztahují k časovému pásmu pro Středoevropský čas (SEČ) a zohledňují případný letní/zimní čas.

1.6. „Služba“ na kterou se vztahuje tato SLA, je poskytování služby IcyBear.

1.7. „Výjimka“ je kterákoli z následujících skutečností:
a) plánovaná odstávka,
b) snížený výkon nebo dočasná nedostupnost určité funkce Služby, která nemá podstatný dopad na užívání Služby jako celku,
c) jednání nebo opomenutí ze strany Objednatele nebo Oprávněného uživatele, které není v souladu se Smlouvou nebo pokyny Dodavatele, včetně nesprávného používání Služby, API nebo užívání Služby bez úprav doporučených Dodavatelem,
d) nedostupnost způsobená jakýmkoli systémem Objednatele nebo Materiálem třetí strany, včetně selhání, přerušení, výpadku nebo jiného problému s jakýmkoli softwarem, hardwarem, systémem, telekomunikační službou, sítí, internetem, zařízením, kabelem nebo přerušení vedení,
e) nedostupnost způsobená v důsledku pokusu o provádění operací nad rámec předepsaných kvót nebo v důsledku omezení Dodavatelem při podezření na zneužití,
f) používání nepodporované verze Služby nebo v průběhu či v souvislosti s předváděcí, předběžnou, beta nebo zkušební verzí Služby,
g) výpadku telekomunikační služby, sítě, internetu, zařízení, optického vlákna, kabelu nebo přerušení vedení,
h) znemožnění, pozastavení nebo ukončení Služby podle Smlouvy nebo
i) nedostupnost způsobená třetí stranou, událostí vyšší moci nebo jiným faktorem mimo kontrolu Dodavatele.

1.8. „Výpadek“ je doba, kdy je Služba zcela nedostupná z důvodu nevyřešeného Incidentu kategorie A – kritický, s výjimkou nedostupnosti Služby v souvislosti s některou z Výjimek.

2. Dostupnost

2.1. Dodavatel poskytuje Službu s požadavkem na dostupnost 98 %.

2.2. Požadavek na dostupnost se měří samostatně pro předplatné období podle následujícího vzorce. Celkovým počtem hodin je na mysli celkový počet hodin v předplatném období. Časy se zaokrouhlují směrem dolů na celé minuty:

2.3. Měření dostupnosti bude prováděno v pravidelných intervalech během zaručené provozní doby Služby. Měřící body (sondy) a počet měření budou zvoleny tak, aby výsledky byly dostatečné pro vyhodnocení stanovených parametrů SLA. Měřeními bude ověřována dostupnost služeb systému elektronické pošty.

3. Řešení incidentů

3.1. Objednatel může hlásit Incidenty prostřednictvím [email protected].

3.2. Při telefonickém hlášení Incidentů je Objednatel povinen sdělit, případně při písemném hlášení Incidentů je Objednatel povinen zadat následující informace:
a) identifikace Objednatele (kontaktní jméno / název společnosti / adresa URL instance / kódové označení dodavatele),
b) podrobný popis systémů Objednatele,
c) čas problému a podrobný popis problému,
d) popis kroků, které vedly k replikaci Incidentu, a opatření, která byla přijata k zamezení Incidentu,
e) snímek obrazovky, zobrazená chybová hlášení a jiné diagnostické informace.

3.3. Hlášení incidentu není úplné a nezpůsobuje běh žádné Doby první reakce ani Cílové doby řešení, dokud Dodavatel nezíská všechny odpovědi, informace a dokumentaci potřebnou k jeho vyřešení. Dodavatel si může od Objednatele vyžádat další informace, dokumenty, jiné materiály nebo součinnost, které považuje za nezbytné k efektivnímu vyřešení požadavku. Dokud Objednatel takové dodatečné informace a dokumentaci neposkytne, budou Doby první reakce a Cílové doby řešení pozastaveny a neběží.

3.4. Dodavatel rozeznává následující kategorie Incidentů:

KategoriePopis
A – kritickýIncidenty, které mají za následek úplnou nefunkčnost nebo nedostupnost Služby pro všechny Oprávněné uživatele.
Příklady: Nedochází ke sběru událostí, neběží monitoring v reálném čase
B – středně závažnýIncidenty, které významně omezují užívání Služby.
Příklady: nelze spravovat zdroje, systém nemá funkční analýzu útoků.
C – nezávažný Ostatní vady nespadající do kategorie A nebo B, např. nefungují reporty

3.5. Za předpokladu, že Objednatel umožní reakci Dodavatele a že Incident není způsoben v důsledkuněkteré z Výjimek, tak Dodavatel vynaloží obchodně přiměřené úsilí, aby na Incident nejprve reagoval v rámci Doby první reakce a následně vyřešil Incident v rámci Cílové doby řešení v souladu s dohodnutým plánem úrovně služeb. Jednotlivé plány úrovně služeb nabízejí následující doby:

Kategorie IncidentuDoba první reakceCílová doba řešení
A – kritický4 hodiny8 hodin
B – středně závažný12 hodin2 pracovní dny
C – nezávažný48 hodin 4 pracovní dny

Příloha 2: Materiály třetích stran

Bitdefender – Global Leader in Cybersecurity Software
https://www.checkpoint.com/
https://www.trendmicro.com/
https://www.fortinet.com/
https://wazuh.com/

Nahoru Nahoru