Partnerský program

Podmínky partnerského programu

Partnerského programu se mohou zúčastnit všechny osoby, které s Dodavatelem uzavřely resellerskou smlouvu (smlouva s prodejcem) nejsou zaměstnanci Dodavatele.

Pásma partnerství

Míra partnerských výhod závisí na pásmu partnera. Pásma určuje Dodavatel podle obratu partnera a dalších podmínek. Na žádost partnera Dodavatel pásmo partnera přezkoumá. Bezprostředně po vyhodnocení stavu partnera dojde k posunu na vyšší úroveň, pokud byly splněny všechny podmínky. Pokud podmínky již nejsou splněny, dojde ke snížení úrovně. To neplatí pro 1. pásmo, jakmile partner jednou dosáhne 1. pásmo, získává s ním spojené výhody po celou dobu trvání reseller partnerského programu. Pro dosažení každého pásma je třeba splnit následující požadavky:

Požadavek 1. pásmo2. pásmo3. pásmo4. pásmo
Počet prodaných licencí*0-200201-500501-10001001 a více
Minimální obrat partnera za poslední rok**300.000,- Kč vč. DPH300.000,- Kč vč. DPH300.000,- Kč vč. DPH300.000,- Kč vč. DPH

*do počtu se počítají veškeré licence i ostatní produkty Dodavatele prodané nebo obnovené partnerem za poslední rok
**Na 1. pásmo se každý partner kvalifikuje automaticky, a to splněním podmínky nákupu produktů IcyBear za 300.000,- Kč vč. DPH.

Partnerské výhody

Sleva z doporučené ceny za IcyBear Spark*

Slevu získává každý partner, který se kvalifikuje do 1. pásma. S každou další úrovní pásma dosaženou partnerem se sleva navyšuje.

1. pásmo2. pásmo3. pásmo4. pásmo
20 %22 %24 %26 %

*Procenta uvedená v této tabulce představují konečnou výši Provize partnera. Tato procenta se tedy nesčítají s Provizí uvedenou v resellerské smlouvě (smlouvě s prodejcem), kterou partner uzavřel s Dodavatelem.

Marketingová podpora

Dodavatel poskytuje marketingovou podporu až do výše 5% hrubého obratu Dodavatele z prodeje Produktů IcyBear. Nárok na marketingovou podporu získává prvních 300 partnerů, kteří se kvalifikují do 1. pásma partnerství. Tyto prostředky jsou rozděleny mezi jednotlivé partnery splňující podmínky pro poskytnutí marketingové podpory poměrně dle počtu jejich licencí „Partnerského programu/reseller“. Partner získává tuto licenci za každých dosažených 300 000 Kč vč. DPH obratu na prodaných nebo obnovených licencích IcyBear Legacy, Fortune, Treasure nebo Spark.

Prostředky za marketingové podpory mohou být použity k úhradě výdajů, které partner v daném roce uhradí za činnosti související s vytvářením poptávky (mimo jiné včetně seminářů, rozesílek, reklamy) předem schválené Dodavatelem. Z prostředků lze hradit pouze externí náklady spojené s marketingovou iniciativou.

Prostředky marketingové podpory budou vypláceny každý měsíc. Za účelem čerpání marketingové podpory musí partner předložit marketingový plán a rozpočet s plánovanými činnostmi, náklady, časovým rozvrhem a očekávanými výsledky. Po schválení marketingového plánu Dodavatelem partner vystaví fakturu za nárokované
prostředky. Dodavatel může kdykoli provést audit využití prostředků na marketingovou podporu. Dodavatel musí spolupracovat a poskytnout potřebné dokumenty.

Dodavatel si vyhrazuje právo poskytování marketingové podpory kdykoliv zrušit, zejména v případě, že bude tato partnerská výhoda nahrazena výhodami poskytování dle následující sekce (akcie). Na poskytování marketingové podpory není nárok.

Akcie

Pokud se Dodavatel rozhodně tak učinit, prvních 300 partnerů, kteří se kvalifikují do 1. pásma partnerství, bude mít nárok na získání prioritních akcií Dodavatele třídy B (pokud nebude stanoveno jinak) namísto opce na marketingovou podporu. Pro kvalifikaci platí stejné podmínky jako pro zařazení partnera do marketingové
podpory. V případě, že kvalifikovaný partner získá a uplatní opci na získání přednostních akcií třídy B ve stanovené lhůtě, má Dodavatel právo kdykoli zrušit poskytování marketingové podpory.

Dodavatel vyčlení 5% svých akcií k rozdělení mezi partnery. Celých 5 % pak bude rozděleno poměrně všem partnerům, kteří řádně a včas uplatnili opci na nákup akcií. Akcie získají partneři za nominální hodnotu daného podílu.

S prioritními akciemi třídy B je spojeno přednostní právo na podíl na zisku Dodavatele. Výše podílu na zisku je opět stanovena poměrně podle počtu prioritních akcií třídy B konkrétního partnera. S prioritními akciemi třídy B není spojeno žádné hlasovací právo a jejich převod na třetí osobu je omezen souhlasem vybraného orgánu Dodavatele.

Každý partner pak nese související náklady s uplatněním opce, nabytím akcie případně jejím převodem na třetí osobu.

Závěrečná ustanovení

O reklamacích a námitkách rozhoduje s konečnou platností Dodavatel. V případě, že bude zjištěno jednání partnera, které je v rozporu s těmito podmínkami, dobrými mravy nebo účelem akce nebo bude zjištěno jiné spekulativní jednání nebo jednání, které by mohlo ohrozit nebo poškodit dobré jméno Dodavatele, vyhrazuje si Dodavatel právo dle svého uvážení rozhodnout o případných sankcích, zejména o odejmutí získaných odměn nebo možnost vyloučení partnera z partnerského programu bez náhrady.

Nahoru Nahoru