OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.9.2023

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky pro prodej nezaměnitelných tokenů IcyBear NFT a pro provoz IcyBear Club (dále jen „Obchodní podmínky“), tvoří nedílnou součást všech smluv o koupi IcyBear NFT prodávaných obchodní společností Brilliant World s.r.o., IČO: 11919680, sídlem: Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (dále jen „Společnost“ nebo „My“ v příslušném tvaru), ve vztahu ke kupujícímu (dále jen „Kupující“ nebo „Vy“ v příslušném tvaru) v rámci projektu Ice Bear Club dostupného z: https://www.icybear.io/ (dále jen „webová stránka“), a to ve znění účinném v okamžiku učinění objednávky.

1.2 Smluvním jazykem je čeština. Uzavřené smlouvy ukládáme pouze pro vlastní potřebu a přístup k nim není možný žádné třetí osobě, vyjma Kupujícího. Všechny ceny jsou uvedeny v kryptoměně Etherum a ekvivalentně v českých korunách.

1.3 Veškerý edukativní obsah dostupný na webové stránce nebo na firemní podstránce www.discord.com (v podobě vzdělávacích či informativních textů, grafik, nákresů a videí), zejména na příslušném místě v rámci tzv. „IcyBear Club“, představuje autorská díla, ke kterým Společnost vykonává příslušná autorská práva v rozsahu potřebném pro jejich umístění na webové stránce. Jednotlivá autorská díla je možno užívat pouze pro osobní potřebu a v žádném rozsahu není možno je užívat za účelem následné distribuce, hospodářského či jiného obchodního prospěchu ani jiným způsobem snižujícím jejich hodnotu či ohrožující dobré jméno Společnosti a autorů konkrétních autorských děl.

1.4 IcyBear Club je exkluzivním soukromým klubem sdružujícím vlastníky IcyBear NFT – jedinečného digitálního záznamu podkladového uměleckého díla IcyBear vytvořeného Společností, ve spolupráci s umělcem panem Pavlem Šťastným (dále jen „Umělec“). IcyBear Club je provozován Společností s využitím Blockchainové sítě Ethereum (dále jen „IcyBear Club“). Tyto webové stránky a firemní podstránka na www.discord.com jsou rozhraním mj. umožňujícím Kupujícím uskutečnit nákup IcyBear NFT a všem členům IcyBear Club využívat služby poskytované Společností, které se váží k vlastnictví IcyBear NFT (např. přístup k edukativnímu obsahu a využití slev k nákupu software vztahujících se k vlastněnému IcyBear NFT), a zároveň k případnému dalšímu nákupu, prodeji či výměně IcyBear NFT mezi členy IcyBear Club.

1.5 Kupní smlouva mezi Námi a Vámi ohledně koupě a prodeje IcyBear NFT je tzv., „Smart Contract“ (dále jen „Kupní smlouva“ či také „Smart Contract“). Smart Contract znamená počítačový kód nebo transakční protokol, který řídí, provádí, kontroluje nebo dokumentuje události a akce týkající se nakládání s IcyBear NFT. U každého jednotlivého IcyBear NFT nabízeného k prodeji jsou v obsahu Smart Contractu uvedena práva udělená k digitálnímu uměleckému dílu identifikovanému v daném Smart Contractu, který byl vytvořen Umělcem. Ve Smart Contractu jsou dále zachyceny další podmínky vlastnictví IcyBear NFT. Souhlasem s Obchodními podmínkami při uzavření Kupní smlouvy vyjadřujete souhlas i se Smart Contractem. Je proto důležité, abyste si před koupí IcyBear NFT prostudovali i Smart Contract, případně požádali o radu osobu znalou dané problematiky.

1.6 Každý uživatel je plně odpovědný za bezpečnost a správu svých soukromých peněženek Ethereum a za ověřování všech transakcí a jím uzavíraných smluv v rámci IcyBear Club či na těchto webových stránkách provozovaných Společností. Jelikož je IcyBear Club

provozován na síti Ethereum, neexistuje žádná možnost vzít již uskutečněnou transakci zpět nebo jí zrušit.

1.7 Kupující bere na vědomí, že mu Společnost může zabránit v přístupu na webovou stránku a v nákupu IcyBear NFT, a to v jakémkoliv okamžiku, z jakéhokoliv důvodu a bez předchozího upozornění.

1.8 Používáním těchto webových stránek a vstupem do členství IcyBear Club přebíráte výhradní odpovědnost za veškeré transakce týkající se digitálních sběratelských předmětů IcyBear Club.

1.9 Zakoupením IcyBear NFT Kupující potvrzuje, že si pečlivě pročetl Obchodní podmínky, seznámil se s nimi v rozsahu potřebném pro uzavření Kupní smlouvy a souhlasí s nimi.

1.10 Každý člen IcyBear Clubu má nárok na kybernetické zabezpečení, které zahrnuje:

1.10.1 Zabezpečení notebooku: Společnost poskytne členovi bezpečnostní software a nástroje pro ochranu jeho osobního notebooku před kybernetickými hrozbami, včetně antivirového softwaru a firewallu.

1.10.2 Zabezpečení mobilu: Každý člen bude mít možnost nainstalovat zabezpečovací aplikace a nastavení na svém mobilním zařízení, které pomohou chránit jeho osobní údaje a zabezpečit přístup k IcyBear Clubu.

1.10.3 Každý člen má možnost získat další unikátní bezpečnostní software a služby (např. pro pro ochranu svých firemních emailových účtů apod.), získat přístup ke vzdělávání a dalším bezpečnostním opatřením v souladu s konkrétní edicí IcyBear NFT a aktuální strategií IcyBear Clubu.

1.11 Členové IcyBear Clubu jsou povinni spolupracovat s poskytovatelem kybernetického zabezpečení a dodržovat doporučené postupy pro zajištění bezpečnosti svých zařízení a dat.

1.12 Společnost si vyhrazuje právo aktualizovat a rozšiřovat poskytované kybernetické zabezpečení za účelem zlepšení bezpečnosti členů IcyBear Clubu.

1.13 Kupující a členové IcyBear Clubu jsou povinni neposkytovat své přístupové údaje k kybernetickému zabezpečení žádným třetím osobám a chránit své účty před neoprávněným přístupem.

1.14 Veškerá komunikace týkající se kybernetického zabezpečení bude probíhat prostřednictvím firemních emailových adres členů IcyBear Clubu nebo adres společnosti BrilliantWorld, s.r.o.

1.15 Jakákoli zneužití kybernetického zabezpečení nebo pokus o narušení bezpečnosti IcyBear Clubu může vést k okamžitému ukončení členství a dalším právním krokům ze strany Společnosti.

2. Vlastnictví ICYBEAR NFT

2.1 Vlastníte IcyBear NFT. Každý IcyBear je NFT („non-fungible token“) v blockchainu Etherea. Když si koupíte IcyBear NFT, vlastníte kompletně unikátní podkladový NFT Icy Bear. Každý IcyBear NFT pak může mít pouze jednoho vlastníka, pakliže vlastním právním jednáním nezaložíte spoluvlastnictví. Vlastnictví Vaší IcyBear NFT je nabýváno od Společnosti výhradně prostřednictvím příslušné kupní smlouvy uzavírané se Společností či uzavírané mezi Vámi a jiným členem IcyBear Club v rámci tržiště provozovaném v IcyBear Club a sítí Ethereum. Společnost tak není oprávněna jakkoli zabavit, zmrazit nebo jinak upravit vlastnictví jakéhokoli IcyBear NFT.

2.2 Osobní použití. Za předpokladu, že budete dodržovat tyto Obchodní podmínky, udělí vám Společnost celosvětovou nevýhradní bezplatnou licenci na používání, kopírování a zobrazování zakoupených unikátních IcyBear NFT – jako svébytné digitální umění, spolu s jakýmikoliv rozšířeními, která se rozhodnete vytvořit nebo použít, a to výhradně pro následující účely: (i) pro vaše osobní, nekomerční použití; (ii) jako součást tržiště, které umožňuje nákup a prodej vaší IcyBear NFT, za předpokladu, že tržiště kryptograficky ověří práva každého vlastníka IcyBear NFT pro účely zobrazení digitálního umění jeho IcyBear NFT, aby bylo zajištěno, že IcyBear NFT může zobrazovat pouze jeho skutečný vlastník; (iii) jako součást webové stránky nebo aplikace třetí strany, která umožňuje začlenění, zapojení nebo účast Vašeho IcyBear NFT, za předpokladu, že webová stránka/aplikace kryptograficky ověří práva každého vlastníka IcyBear NFT pro účely zobrazování digitálního umění, aby bylo zajištěno, že digitální umění může zobrazovat pouze jeho skutečný vlastník, a za předpokladu, že digitální umění již nebude viditelné, jakmile vlastník IcyBear NFT opustí webovou stránku/aplikaci.

2.3 Komerční využití. V případě žádosti Vám může za poplatek Společnost udělit celosvětovou nevýhradní licenci za účelem vytváření jakýchkoliv komerčních předmětů odvozených od zakoupených unikátních IcyBear NFT (“komerční užití”). Příkladem takového komerčního užití je např. výroba a prodej zboží (např. triček) s vyobrazením IcyBear NFT. Pro odstranění jakýchkoliv pochybností Společnost konstatuje, že zakoupením IcyBear NFT nezískáváte automaticky licenci ke komerčnímu využití IcyBear NFT a Společnost není povinna Vám jí poskytnout. Společnost si naproti tomu vyhrazuje právo použít předobraz k IcyBear NFT k výrobě a následnému prodeji předmětů odvozených od Ice Bear NFT, a to i bez Vašeho souhlasu, když k tomu disponuje licenčními právy poskytnutými Umělcem. Společnost však není oprávněna vytvořit jakýkoliv další shodný IcyBear NFT, který jste si zakoupili.

2.4 Kromě vlastnického práva k IcyBear NFT, které lze považovat přes absenci právní regulace za nehmotnou nekonzumovatelnou movitou věc, Vám jeho koupě a zaplacení kupní ceny nedává žádná práva k jakýmkoli jiným ochranným známkám nebo k jiným právům duševního vlastnictví patřícím Společnosti či Umělci, zejména pak k IcyBear Club a souvisejícím logům. Všechna tato práva jsou výslovně vyhrazena Společnosti.

3. Vaše povinnosti

3.1 Za jakékoliv své jednání na Našich webových stránkách a při jejich používání nesete výhradní odpovědnost, stejně jako za to, zda si prostudujete tyto Obchodní podmínky. Používáním těchto webových stránek dáváte souhlas s tím, že budete webové stránky používat pouze k účelům, které jsou v souladu s platnými právními předpisy a těmito Obchodními podmínkami.

3.2 Kupující prohlašuje, že je oprávněn uzavřít Kupní smlouvu k nákupu IcyBear NFT a dostát všem povinnostem z ní plynoucím. Zejména prohlašuje, že již dosáhl zletilosti a je oprávněn užívat webové stránky, jakož i nakládat s IcyBear NFT, a to včetně transakcí a výkonu práv plynoucích z vlastnictví IcyBear NFT. Kupující dále bere na vědomí, že je povinen zajistit soulad s právními předpisy při vlastním nakládání s IcyBear NFT či při účasti v IcyBear Club, za což Společnost nenese žádnou odpovědnost.

3.3 Nesmíte: (i) odesílat, nahrávat, distribuovat nebo šířit jakýkoli nezákonný, hanlivý, obtěžující, urážlivý, podvodný, nenávistný, násilný, obscénní nebo jinak závadný obsah; (ii) šířit viry, vady, trojské koně, poškozené soubory, hoaxy nebo jakékoli jiné předměty destruktivní nebo klamavé povahy; (iii) vydávat se za jinou osobu; (iv) nahrávat, zveřejňovat, přenášet nebo jinak zpřístupňovat prostřednictvím těchto webových stránek jakýkoli obsah, který porušuje práva duševního vlastnictví nebo vlastnická práva jakékoli strany nebo jinak porušuje zákonná práva jiných osob; (v) zapojovat se do nezákonné činnosti (včetně, nikoliv však výhradě praní špinavých peněz), či jí jakkoliv podporovat; (vi) zasahovat do používání webových stránek jinými uživateli; (vii) používat webové stránky k jakýmkoliv neoprávněným komerčním účelům; (viii) upravovat jakoukoliv část webových stránek; (ix) odstraňovat jakákoliv oznámení o autorských právech, ochranných známkách nebo jiných vlastnických právech obsažené na webových stránkách nebo jejich částech či na IcyBear NFT; (x) používat jakoukoliv technologii ke shromažďování informací o webových stránkách za jakýmkoliv neoprávněným účelem; (xi) přistupovat k webovým stránkám nebo je používat za účelem vytvoření produktu nebo služby, která by byla konkurenční vůči některému z našich produktů nebo služeb.

3.4 Pokud se zapojíte do některé z činností zakázaných v těchto Obchodních podmínkách, jsme dle našeho vlastního uvážení oprávněni, a to bez předchozího upozornění, okamžitě pozastavit nebo zrušit váš uživatelský účet v IcyBear Club. V žádném případě však nejsme oprávněni Vám odejmout či jakkoliv zasáhnout do vlastnictví k Vámi zakoupenému IcyBear NFT.

3.5 Kupující prohlašuje, že veškeré finanční prostředky a aktiva, které použil pro nákup IcyBear NFT od Společnosti, získal v souladu s příslušnými právními předpisy. Kupující se zavazuje na vyžádání Společnosti poskytnout průkazné informace nutné pro ověření totožnosti za účelem uzavření Kupní smlouvy a dodržování povinností plynoucích z předpisů proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

3.6 V souvislosti se sekundárním (následným) prodejem IcyBear NFT se zavazujete zajistit, že: (a) upozorníte kupující, že každý kupující dále prodávaného IcyBear NFT bude rovněž vázán Obchodními podmínkami, a poskytnete mu na Obchodní podmínky odkaz nebo k nim udělíte jiný přístup.

4. Uzavření kupní smlouvy, poplatky a platby

4.1 Kupní smlouva mezi Vámi a Společností se uzavírá na dálku prostřednictvím webové stránky či prostřednictvím internetových stránek opensea.com. Odesláním objednávky na nákup IcyBear NFT prostřednictvím webové stránky souhlasíte s tím, aby Společnost využila prostředky komunikace na dálku. Vaše náklady na použití takových komunikačních prostředků nesete Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby za použití těchto prostředků, tj. zejména za přístup k internetu.

4.2 Jakákoliv naše prezentace na prodej IcyBear NFT nepředstavuje závaznou nabídku. Vyhrazujeme si právo provádět technické či jiné změny v přiměřeném rozsahu. Vaše objednávka na webové stránce představuje pouze nabídku předloženou Společnosti na uzavření Kupní smlouvy.

4.3 Všechna dostupná IcyBear NFT lze zakoupit přes webové stránky tak, že Icy Bear NFT přidáte do nákupního košíku kliknutím na tlačítko „Koupit“. Následně obdržíte od Společnosti proforma fakturu, kterou zaplatíte v českých korunách na účet Společnosti nejpozději do 3 pracovních dní. Po obdržení platby celé kupní ceny pak obdržíte od Společnosti daňový doklad. Druhou variantou je nákup uskutečněný přes webové stránky opensea.com, jedním z největších internetových tržišť NFT, kde si můžete Icy Bear NFT zakoupit ze svého účtu u opensea. Veškeré transakce jsou pak organizovány výhradně prostřednictvím provozovatele opensea, řídí se jejich platnými obchodními podmínkami (se kterými je Kupující povinen se sám seznámit na adrese: (https://opensea.io/tos) a Společnost nemá nad nimi žádnou kontrolu. Platba kupní ceny na těchto stránkách je pak realizována prostřednictvím Vaší peněženky u sítě Etherum, kterou máte přiřazenou k Vašemu účtu u opensea.

4.4 Společnost upozorňuje, že prodej IcyBear NFT je uskutečněn prostřednictvím tzv. „mystery box“, kdy Kupující dopředu nezná přesné vyobrazení jím zakupovaného IcyBear, jako podkladového uměleckého díla jím kupovaného IcyBear NFT. Společnost je dle uzavřené Kupní smlouvy následně povinna dodat Kupujícímu IcyBear NFT nejpozději do 30 dní ode dne uzavření Kupní smlouvy.

4.5 Veškeré další podmínky související s koupí IcyBear NFT, zejména podmínky vztahující se k přístupu k edukativnímu obsahu IcyBear Club či slevám na software poskytovaných Společností či jejími partnery jsou uvedeny v podmínkách Kupní smlouvy.

4.6 IcyBear NFT identifikační číslo a informace o kupní ceně se automaticky vloží coby část vytvořené objednávky v rámci uživatelského rozhraní webové stránky. Jakmile se rozhodnete nákup IcyBear NFT přes webové stránky uskutečnit, proces objednávky můžete zahájit v nákupním košíku, resp. souhrnu objednávky kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“.

4.7 Aby bylo možné objednávku na nákup IcyBear NFT prostřednictvím webové stránky dokončit a uzavřít Kupní smlouvu, musíte připojit svou digitální peněženku. Po připojení digitální peněženky Vám bude umožněno dokončit objednávku prostřednictvím uživatelského rozhraní webové stránky. Během procesu vytváření objednávky budete

vyzváni k pravdivému vyplnění následujících údajů (nezbytných pro ověření Vaší totožnosti a pro účely fakturace vyžadované příslušnými právními předpisy):

(i) jméno a příjmení;

(ii) e-mailová adresa;

(iii) adresa digitální peněženky;

(iv) obchodní firma (je-li kupujícím právnická osoba / podnikající fyzická osoba);

(v) adresa sídla (je-li kupujícím právnická osoba / podnikající fyzická osoba);

(vi) IČ / DIČ (je-li kupujícím právnická osoba / podnikající fyzická osoba).

Veškeré poskytnuté údaje musejí být pravdivé, správné a úplné, jak je vyžadováno příslušnými právními předpisy. Společnost nemůže nést odpovědnost za jakékoliv nejasnosti či nedorozumění způsobené vyplněním nebo poskytnutím údajů, které jsou v jakémkoliv rozsahu poškozené, nepravdivé či matoucí.

4.8 Objednávku dokončíte kliknutím na tlačítko „Zaplatit“. To již představuje krok k objednávce zavazující k platbě. Tím podáte závaznou nabídku na nákup Vámi vybraného IcyBear NFT v nákupním košíku, resp. souhrnu objednávky. Před tímto okamžikem si můžete Ice Bear NFT v nákupním košíku prohlížet a měnit je. Od tohoto okamžiku už objednávku ani údaje bohužel měnit nelze.

4.9 Kupní smlouva mezi Společností a Vámi je uzavřena okamžikem obdržení informace potvrzující přijetí IcyBear NFT do digitální peněženky. Před přijetím objednávky může Společnost požadovat ověření dříve poskytnutých údajů. Společnost si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku.

4.10 Nemáme jakýkoliv vhled ani jakoukoliv kontrolu na prováděnými finančními transakcemi, v důsledku čehož nejsme ani oprávněni jakoukoliv finanční transakci pozastavit. Nemáme žádnou odpovědnost vůči Vám ani žádné třetí straně za jakékoli nároky nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku jakýchkoliv transakcí, do nichž se zapojíte, nebo jakýchkoli jiných transakcí, které provedete prostřednictvím sítě Ethereum, vyjma odpovědnosti založené na platných právních předpisech.

4.11 Vezměte prosím na vědomí, že v síti Ethereum je nezbytné uhradit za každou jednotlivou transakci transakční poplatek (“Transakční poplatek”). Transakční poplatek financuje síť počítačů, které provozují decentralizovanou síť Ethereum. Takový poplatek pak není příjmem Společnosti.

4.12 Kupující prohlašuje, že je držitelem digitální peněženky schopné přijímat a podporovat jím vybrané NFT a standardy uvedené na webové stránce u jednotlivých Ice Bear NFT, které kupuje. Kupující dále prohlašuje, že digitální peněženka je registrována na jeho jméno a je vedena na jedné ze spolehlivých platforem poskytujících služby zřízení a vedení digitální peněženky.

4.13 Zakoupené IcyBear NFT budou doručeny do Vaší digitální peněženky do 3 pracovních dní od přijetí platby kupní ceny; tato doba se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možné převod IcyBear NFT z technických důvodů realizovat.

5. Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a práva z vadného plnění

5.1 Icy Bear NFT představuje nehmotný digitální statek, který existuje na základě záznamu o vlastnictví Icy Bear NFT na Blockchainu. Příslušné Smart Contracty jsou evidovány na Blockchainu, přičemž Společnost nemá nad Blockchainem ani Smart Contracty žádnou kontrolu a neposkytuje žádné záruky v tomto smyslu. Kupující proto nese plnou odpovědnost za ověření totožnosti, legitimity a pravosti všech uvedených údajů.

5.2 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Icy Bear NFT je poskytováno „tak, jak je“ bez jakýchkoliv záruk jiného druhu, než že Icy Bear NFT má vlastnosti konkrétně popsané a vyjádřené na webové stránce či ve Smart Contractu. Vaše práva z vadného plnění a podmínky pro uplatnění těchto práv jsou uvedeny v příslušném reklamačním řádu dostupném na webové stránce (dále jen „Reklamační řád“); Reklamační řád tvoří nedílnou součást Obchodních podmínek.

5.3 Při vstupu na webové stránky berete na vědomí a vyjadřujete svůj souhlas s tím, že již samotný přístup na webové stránky a jejich následné používání je na vaše vlastní riziko. V maximálním rozsahu přípustném podle platných právních předpisů neposkytujeme žádné výslovné záruky a tímto se zříkáme všech záruk týkajících se webových stránek a jakékoli jejich části (mimo jiné včetně webu, jakékoliv smlouvy nebo jakýchkoli externích webových stránek), včetně předpokládaných záruk prodejnosti IcyBear NFT, vhodnosti pro určitý Vámi zamýšlený účel, neporušování, správnosti, přesnosti nebo spolehlivosti. Aniž by byla omezena obecnost výše uvedeného, My, Naše dceřiné společnosti, přidružené společnosti a poskytovatelé licence vám neprohlašují ani nezaručují, že: (i) Váš přístup na webové stránky nebo jejich používání bude splňovat Vaše požadavky, (ii) Váš přístup na webové stránky nebo jejich používání bude nepřerušovaný, včasný, bezpečný nebo bezchybný, (iii) údaje o používání poskytované prostřednictvím webových stránek budou přesné, (iii) stránky nebo jakýkoli obsah, služby nebo funkce zpřístupněné na stránkách nebo jejich prostřednictvím neobsahují viry nebo jiné škodlivé součásti nebo (iv) jakákoli data, která při používání stránek zveřejníte, budou bezpečná. Některé právní jurisdikce neumožňují vyloučení předpokládaných záruk ve smlouvách se spotřebiteli, takže některé nebo všechny výše uvedené výjimky se na Vás nemusí vztahovat s ohledem na platný právní řád státu Vašeho bydliště, za předpokladu, že prezentace našich produktů je na tento stát zaměřena.

5.4 Přijímáte bezpečnostní rizika spojená s poskytováním informací a obchodováním online prostřednictvím internetu a souhlasíte s tím, že neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli narušení bezpečnosti, pokud k němu nedošlo v důsledku našeho úmyslného jednání.

5.5 Neneseme odpovědnost za žádné ztráty, které Vám vzniknou v důsledku používání sítě ethereum, jelikož nad ní nemáme žádnou kontrolu.

5.6 Riziko a odpovědnost za IcyBear NFT (včetně odpovědnosti za ztrátu nebo poškození) přechází na Kupujícího v okamžiku, kdy IcyBear NFT obdrží do své digitální peněženky. K tomu dojde v okamžiku, kdy je převod zaznamenán na Blockchainu. Jakmile na Kupujícího přejde riziko spojené s IcyBear NFT, je Kupující sám odpovědný za zajištění odpovídající správy a zabezpečení IcyBear NFT.

6. Omezení odpovědnosti

6.1 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že neodpovídáme dále za to, že Vám nebo třetí straně mohou vzniknout jakékoli nepřímé, náhodné nebo následné škody, ať už by tyto škody byly

způsobeny jakkoli a na základě jakékoli teorie odpovědnosti, včetně jakékoliv ztráty zisku (ať už vznikla přímo nebo nepřímo), ztráty dobrého jména nebo obchodní pověsti, ztráty dat, nákladů na obstarání náhradního zboží nebo služeb nebo jakékoli jiné nehmotné ztráty, a to i v případech, že jste Nás na možnost takových škod upozornili.

6.2 Souhlasíte s tím, že Naše celková souhrnná odpovědnost vůči Vám za jakékoli nároky vyplývající z těchto Obchodních podmínek nebo s těmito Obchodními podmínkami související, popřípadě s Vaším přístupem k jakékoli části webových stránek nebo jejich používáním, či v souvislosti s Vašim členstvím v IcyBear Club nebo v souvislosti s nákupem IcyBear NFT (nebo nemožností přístupu k nim nebo nemožnosti jejich používání), je omezena na částku, kterou jste Nám skutečně zaplatili za nákup IcyBear NFT, pakliže právní úprava příslušné právní jurisdikce dle Vašeho bydliště takové omezení nevylučuje.

6.3 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jsme Vám tyto webové stránky zpřístupnili na základě zde uvedených prohlášení o vyloučení záruk a omezení Naší odpovědnosti. Bez těchto omezení bychom Vám webové stránky nemohli poskytnout.

7. Předpoklad rizika

7.1 Přijímáte a berete na vědomí všechny následující skutečnosti:

– Pokud prodáváte svůj IcyBear NFT mějte na paměti, že ceny NFT jsou extrémně nestálé a výkyvy cen ostatních NFT mohou ovlivnit cenu vašeho IcyBear NFT, a to jak v pozitivním směru, tak i ve směru negativním. Vzhledem k této nestabilitě NFT, jako je IcyBear NFT, nejsou považovány za investici, ale za nehmotnou movitou věc (digitální umění) a Vy přebíráte v souvislosti s uvedeným veškerá právní rizika.

– Vlastnictví IcyBear NFT zakládá vlastnictví pouze digitálního uměleckého díla a přístup k souvisejícím službám poskytovanými ze strany Společnosti (dle specifikace uvedené na webových stránkách u dané IcyBear NFT). Žádné informace na těchto webových stránkách (ani jiné dokumenty na nich uvedené) nejsou ani nemohou být považovány za radu nebo výzvu k uzavření smlouvy za jakýmkoli investičním účelem. Případný nákup IcyBear NFT není investicí bez ohledu na Váš subjektivní postoj k realizaci nákupu. Nic na těchto webových stránkách není kvalifikováno ani není zamýšleno jako nabídka ke koupi cenných papírů v jakékoli právní jurisdikci, ani nepředstavuje nabídku nebo výzvu k nákupu akcií, cenných papírů nebo jiných finančních produktů či nástrojů. Vzhledem k umělecké povaze projektu IcyBear Club nebyla Společnost registrována jako obchodník s cennými papíry či investičními nástroji nebo fond kolektivního či individuálního investování u žádného regulačního orgánu v žádné právní jurisdikci ani jím nebyla schválena.

– Přebíráte veškerá rizika spojená s používáním digitální virtuální měny, kterou použijete k úhradě kupní ceny za IcyBear NFT, mimo jiné včetně rizika použití Vámi zvoleného hardwaru, softwaru a internetového připojení, rizika zavedení škodlivého softwaru a rizika, že třetí strany mohou získat neoprávněný přístup k informacím uloženým ve Vaší peněžence či na Vašem počítači nebo jiném obdobném zařízení, které jste k nákupu použili.

– NFT, kryptoměny a technologie blockchain jsou relativně nové a doposud téměř neregulované veřejným právem. Nové právní regulace by však mohly mít na tyto technologie negativní dopad, a to i ve spojení s hodnotou Vašeho IcyBear NFT. V tomto ohledu vyjadřujete nákupem IcyBear NFT svůj souhlas s veškerými riziky a tato rizika pak akceptujete.

– S ohledem na povahu IcyBear NFT, který představuje digitální data uložená na Blockchainu – analogicky přirovnaném k softwaru – a jako takový naplňující znaky „digitálního obsahu“, který však nebyl dodán na hmotném nosiči, ve smyslu Evropské směrnice o právech spotřebitelů, a jste-li spotřebitelem s trvalým pobytem na území členského státu Evropské unie, pak přijetím převodu IcyBear NFT do své digitální peněženky berete na vědomí, že v tomto případě nelze po zpřístupněné digitálního obsahu odstoupit od Kupní smlouvy a zrušit koupit IcyBear NFT v rámci 14-denní lhůty pro odstoupení ve smyslu příslušných právních předpisů. Kupující tímto zároveň souhlasí, že IcyBear NFT mu bude Společností dodán ve smyslu čl. 4.13 Obchodních podmínek ještě před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení.

8. Odškodnění

8.1 Souhlasíte s tím, že Společnost, její případné dceřiné či sesterské společnosti, přidružené společnosti, vedoucí pracovníky, zástupce, zaměstnance, inzerenty, poskytovatele licencí, dodavatele služeb nebo partnery ochráníte před jakýmkoliv nárokem, odpovědností, ztrátou, škodou (skutečnou i následnou) jakéhokoli druhu nebo povahy, žalobou, rozsudkem, náklady na soudní řízení a přiměřenými poplatky za právní zastoupení, které vzniknou v důsledku nebo jakýmkoliv způsobem souvisejícím se skutečností, že jakýmkoliv způsobem a v jakékoliv míře (i) porušíte tyto Obchodní podmínky, (ii) zneužijete webové stránek nebo (iii) v souvislosti s vaším přístupem na webové stránky nebo jejich používáním porušíte platné právní předpisy či se koupí IcyBear NFT či ve spojení s jeho koupí dopustíte protiprávního jednání (zejména trestného činu). V opačném případě jste povinni uhradit Společnosti takto vzniklou škodu.

9. Změny Obchodních podmínek

9.1 Tyto Obchodní podmínky můžeme jakkoliv změnit dle našeho uvážení. Pravidelně tak tyto Obchodní podmínky kontrolujte, zda nedošlo k jejich změně. Jakékoli změny Obchodních podmínek budou platit ode dne jejich zveřejnění na webových stránkách. Následným užitím (tj. jinou činností než pouhým seznámení se s Obchodními podmínkami) webových stránek dáváte k nové verzi Obchodních podmínek Váš závazný souhlas. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli změnou Obchodních podmínek, nesmíte Naše webové stránky nadále používat.

10. Děti

10.1 Naše webové stránky a námi provozovaný IcyBear NFT nejsou určeny pro děti mladší 18 let. Pro přístup na tyto webové stránky nebo k nákupu IcyBear NFT tedy musíte být starší 18 let. Jestliže je Vám méně než 18 let, nesmíte naše webové stránky používat, a to z jakéhokoliv důvodu. Přístupem na Naše webové stránky prohlašujete, že je Vám nejméně 18 let.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Informace o ochraně osobních údajů naleznete v příslušných zásadách zpracování osobních údajů dostupných na webové stránce.

11.2 Kupující není oprávněn jakýmkoliv způsobem převést práva a povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy či Obchodních podmínek bez předchozího písemného souhlasu Společnosti, s výjimkou sekundárního prodeje IcyBear NFT, kdy jsou Obchodní podmínky i Smart Contract závazné též pro každého dalšího nabyvatele IcyBear NFT.

11.3 Společnost může jednotlivá práva a povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy či Obchodních podmínek postoupit, s čímž Kupující uděluje souhlas.

11.4 Společnost není v kontextu IcyBear NFT vázána žádnými kodexy chování ani dalšími standardy, které by ji zavazovaly ke specifickému jednání, ani takové kodexy dobrovolně nedodržuje.

11.5 Obchodní podmínky představují úplnou dohodu mezi Vámi a Společností, přičemž zcela nahrazují veškerá předchozí prohlášení, ujednání a dohody týkající se předmětu Obchodních podmínek.

11.6 Společnost se může rozhodnout, že Vám coby vlastníkům IcyBear NFT zpřístupní další funkce, přístup, obsah nebo jiné výhody v rámci IcyBear Club než ty, které byly součástí Kupní smlouvy. Tyto dodatečné funkce mohou podléhat dalším podmínkám, které Vám mohou být předloženy v okamžiku jejich zpřístupnění.

11.7 Stane-li se některé ustanovení Obchodních podmínek nezákonným, neplatným nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelným, považuje se toto ustanovení za oddělitelné od Obchodních podmínek a nemá vliv na zákonnost, platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení. Žádné zřeknutí se porušení nebo nesplnění povinností ze strany Společnosti nebo Vás nebude považováno za zřeknutí se předchozího nebo následného porušení nebo nesplnění povinností.

11.8 Obchodní podmínky a Kupní smlouva uzavřené mezi Vámi a Společností, stejně jako veškeré právní vztahy mezi Vámi a Společností vyplývající z nákupu IcyBear NFT či ve vztahu k IcyBear Club, se řídí českým právním řádem.

11.9 V případě sporů se snažíme najít smírné řešení. Pokud tedy nejste spokojeni s Naším plněním, můžete se na nás obrátit prostřednictvím ([email protected]), přičemž máte právo podat stížnost či uplatnit nárok na mimosoudní řešení sporů. V případě sporu, který se nepodaří urovnat smírnou cestou, bude spor předložen věcně a místně příslušným soudům České republiky.

11.10 Jste-li prvním nabyvatelem IcyBear NFT a zároveň spotřebitelem, máte rovněž právo využít mimosoudního řešení sporů. Dozor nad dodržováním povinností plynoucích ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz/), která je zároveň příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Na Českou obchodní inspekci se můžete obrátit se stížností nebo návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklého v souvislosti s právním vztahem mezi Vámi a Společností.

11.11 Současně lze za výše uvedených předpokladů využít platformu pro řešení sporů on-line dostupnou z: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 (http://www.evropskyspotrebitel.cz) je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11.12 Garance spokojenosti

1.12.1 Společnost poskytuje garanci spokojenosti pro firemní uživatele IcyBear Spark. Tato garance umožňuje zájemci vrátit svou objednávku a získat vrácení peněz bez ohledu na důvod, pokud se tak rozhodnou, a to během 30 dnů od data zaplacení objednávky. Zájemce o vrácení peněz musí kontaktovat zákaznickou podporu na následující e-mailové adrese: [email protected].

11.12.2 Po obdržení požadavku na vrácení peněz bude Společnost obratem prověřovat žádost a v případě splnění podmínek garance spokojenosti bude částka, která byla za IcyBear Spark zaplacena, vrácena zákazníkovi na jeho bankovní účet, který byl použit pro platbu. Vrácení peněz bude provedeno co nejdříve, a to nejpozději do 14 dnů od obdržení žádosti o vrácení peněz.

11.12.3 Tato garance spokojenosti neovlivňuje žádná práva a zákony týkající se spotřebitelské ochrany a zákony týkající se výměny vadných produktů.

Obchodní podmínky jsou účinné ke dni 1.9.2023.REKLAMAČNÍ ŘÁD ICYBEAR NFT, 1.9.2023

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tento reklamační řád se vztahuje na veškerý prodej IcyBear NFT v rámci projektu IcyBear Club dostupného z: https://www.icybear.io/, v souladu s Obchodními podmínkami.

1.2 Reklamační řád stanoví Vaše práva z vadného plnění a podmínky pro uplatnění těchto práv z Vaší strany (dále jen „Reklamace“).

1.3 Reklamační řád tvoří nedílnou součást Obchodních podmínek a je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách.

1.4 Pro definice pojmů obsažených v Reklamačním řádu platí obdobně pojmy uvedené v Obchodních podmínkách.

1.5 Učiněním objednávky dle Obchodních podmínek potvrzujete, že jste se seznámili i s Reklamačním řádem.

1.6 Reklamační řád se vztahuje pouze na Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícími prostřednictvím webových stránek, kteří jsou zároveň spotřebiteli ve smyslu Evropské směrnice o právech spotřebitelů.

1.7 V případě skutečností nebo situací, které nejsou upraveny Reklamačním řádem, se Vaše práva, jakož i Reklamace samotná řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“).

1.8 Odpovídáme za to, že zakoupené IcyBear NFT a umělecké dílo, které IcyBear NFT identifikuje, v okamžiku, kdy IcyBear NFT obdržíte ve své digitální peněžence:

a) má takové vlastnosti, jak je uvedeno na příslušném místě webové stránky, a to v mezích uvedených v Obchodních podmínkách;

b) je vhodné pro účel užití uvedený v Obchodních podmínkách a v míře tomu odpovídající; a

c) splňuje veškeré náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy.

1.9 Pokud IcyBear NFT či umělecké dílo při dodání nesplňují výše uvedené požadavky, máte právo na dodání nového IcyBear NFT bez vad (aktualizací metadat v rámci IcyBear NFT), pokud to není vzhledem k povaze IcyBear NFT jako celku nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze části uměleckého díla, můžete požadovat pouze výměnu této části; pokud to není možné, můžete od Kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení celé kupní ceny. Je-li to však vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo toliko na bezplatné odstranění vad.

1.10 Pokud neodstoupíte od Kupní smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového IcyBear NFT či uměleckého díla bez vad, na výměnu části nebo na opravu, můžete požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

1.11 Nárok na přiměřenou slevu máte také v případě, že Vám nemůžeme dodat nové IcyBear NFT či umělecké dílo bez vad, vyměnit jeho část nebo je opravit, jakož i v případě, že neodstraníme vadu v přiměřené lhůtě stanovené v Reklamačním řádu nebo pokud by odstranění vady způsobilo značné obtíže.

1.12 Pokud se vada projeví do jednoho roku od převzetí, má se za to, že IcyBear NFT bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.

1.13 Pokud je vada podstatným porušením Kupní smlouvy, máte právo podle své volby na dodání nového IcyBear NFT či uměleckého díla, na jeho opravu, na přiměřenou slevu nebo na odstoupení od Kupní smlouvy (s nárokem na vrácení celé kupní ceny). Pokud je vada nepodstatným porušením kupní smlouvy, máte právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.

1.14 Máte právo na dodání nového, bezvadného IcyBear NFT či uměleckého díla v rámci IcyBear NFT, výměnu části, slevu z kupní ceny nebo odstoupení od Kupní smlouvy, a to bez ohledu na povahu vady, pokud IcyBear NFT jako celek nelze řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro velký počet vad.

2. PRŮBĚH REKLAMAČNÍHO ŘÍZENÍ

2.1 S ohledem na charakter IcyBear NFT a jeho povahu máte právo činit reklamaci pouze online prostřednictvím kontaktního místa.

2.2 Při reklamaci jste povinni prokázat, že jste oprávněni reklamaci učinit, zejména prokázat datum nákupu IcyBear NFT, a to buď předložením potvrzení z Vaší Digitální peněženky při nákupu IcyBear NFT či jiným věrohodným způsobem.

2.3 Nárok na reklamaci vady, která byla reklamována v minulosti, nevzniká, pokud již byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

3. LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

3.1 Práva z vadného plnění můžete uplatnit do 24 měsíců od obdržení IcyBear NFT. Po uplynutí této lhůty nelze právo z vady vůči nám uplatnit, pokud nebude stanoveno jinak.

3.2 Práva z vadného plnění jste povinni uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co zjistíte, že IcyBear NFT či umělecké dílo má vady. Neodpovídáme za zvětšení rozsahu škody, pokud budete IcyBear NFT či umělecké dílo užívat i přes povědomí o jeho závadném stavu.

3.3 Pokud u nás uplatníte vadu oprávněně, lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění neběží po dobu, po kterou nemůžete IcyBear NFT či umělecké dílo užívat.

3.4 Při výměně IcyBear NFT či uměleckého díla nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění neběží. Lhůta uplyne 24 měsíců od původního převzetí reklamovaného IcyBear NFT či uměleckého díla.

4. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

4.1 O reklamaci rozhodneme obratem, ve složitějších případech v době odpovídající náročnosti uplatňované Reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení závady.

4.2 Zároveň Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém uvedeme datum a místo Reklamace, charakteristiku reklamované vady, Vámi požadovaný způsob vyřízení a způsob, jakým budete o vyřízení informován.

4.3 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se s Vámi nedohodneme na delší lhůtě. Pokud poslední den lhůty připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Kupní smlouvy z naší strany.

4.4 Způsob vyřízení Reklamace a dobu jejího trvání Vám písemně potvrdíme. Vámi jednou zvolený způsob vyřízení Reklamace nejste oprávněni bez našeho souhlasu nadále měnit, s výjimkou případu, kdy zvolený způsob vyřízení nelze vůbec nebo včas realizovat. Pokud bude Reklamace shledána oprávněnou, máte nárok na náhradu nákladů, které jste při uplatnění svého práva účelně vynaložili.

4.5 Pokud nebude Reklamace shledána oprávněnou nebo nedojde-li mezi Námi a Vámi k dohodě o vyřízení Reklamace, můžete podat návrh příslušnému orgánu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů nebo příslušnému soudu ve smyslu Obchodních podmínek.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Upozorňujeme Vás, že neposkytujeme žádnou záruku za jakost ve smyslu § 2113 občanského zákoníku na prodané IcyBear NFT.